ORGANIZIRANOST

DELOVNE SKUPINE


Delo v podjetju HENNLICH v Sloveniji, kot tudi v drugih državah, kjer je prisotno podjetje HENNLICH, poteka v delovnih skupinah:

  • prodajne skupine imajo vsakodnevni neposredni stik s kupci
  • storitvena skupina skrbi za montažna, servisna in vzdrževalna dela pri naših kupcih in izdelavo lastnih proizvodov
  • podporna skupina nudi podporo ostalim skupinam na področjih kot so skladiščno poslovanje, knjigovodstvo, informatika, marketing, varstvo pri delu in drugo.

Vsaka prodajna skupina je specializirana za dano področje npr. za razprševanje, mazanje, doziranje, linearno tehniko, merilne instrumente, armature, ATEX itd.

Načeloma vsako prodajno skupino sestavljajo:

  • prodajni inženir za svetovanje na terenu,
  • prodajni inženir za pripravo tehničnih rešitev in ponudb v pisarni in
  • prodajni referent, ki poskrbi za hitro in nemoteno dobavo naročenega blaga.

Storitveno skupino sestavljajo:

  • tehnolog,
  • konstrukter in
  • vzdrževalci (monterji, serviserji).

Visoko učinkovitost in preglednost dela ter sledljivost omogoča zelo napreden računalniški program za spremljanje poslovanja. V njem so shranjeni podatki o proizvodih in listine vse od leta 2001 dalje.

 

PARTNERSTVO

Vsa podjetja skupine HENNLICH imajo dva močna stebra:

1. steber je sestavljen iz: prodaje tehnično zahtevnih proizvodov mednarodno priznanih proizvajalcev (zastopanje) in iz prodaje blaga na zalogi.

2. steber predstavljajo lastna proizvodnja proizvodov in storitvena dela (montaža, servis, vzdrževanje). Lastni proizvodi in storitve dopolnjujejo zastopniški program in zagotavljajo celovitost ponudbe in rešitve na ključ.

Pri 1. stebru nas zaznamuje jasna obveza do "single-source partnerstva".
To pomeni, da HENNLICH z dobavitelji sodeluje po načelu ekskluzive.

Z našimi dobavitelji smo ozko povezani. Tako v sklopu 2. stebra izvajamo tudi dela po naročilu naših dobaviteljev (izdelava komponent za dobavitelje, izvedba montažnih del za dobavitelja tudi v drugih državah ...)

Tesno sodelovanje zaposlenih in vodstev enajstih podjetij HENNLICH (stanje leta 2009) omogoča stalno izmenjavo izkušenj in idej.

V posameznih državah Skupine HENNLICH so pravno samostojna podjetja, ki so v lasti fizičnih oseb.

S tem je zagotovljena najvišja mera motivacije in dolgoročno, h kupcu usmerjeno razmišljanje.

Tudi sodelovanje podjetij v Skupini HENNLICH temelji na partnerstvu. Oblikovano je po vzoru EU: nimamo "obvladujoče centrale" ampak zelo samstojna posamezna podjetja v vsaki državi, s tamkajšnjimi lastniki in poslovodji.

Nekatere osrednje funkcije, ki so pomembne za vsa podjetja, se zaradi racionalnosti in sinergijskih učinkov prenesejo na "Komisijo Skupine HENNLICH", kjer se tudi opravijo. Na primer: elektronska obdelava podatkov, izdelava in vzdrževane spletnih strani, marketing, posebni projekti ...

Najvišji organ za odločanje o skupnih strategijah skupine je Svet skupine HENNLICH (RHG), ki se sestane dvakrat letno. Sestavljajo ga poslovodje posameznih podjetij.

Skupino navzven predstavlja aktualni generalni direktor Skupine (CE-HG), sedaj je to dipl. ing. Hermann W. Zebisch (stanje: 2009).

 

USPOSOBLJENOST

Vodje prodajnih in drugih (informatika, marketing ...) skupin iz različnih držav se redno srečujejo na koordinacijskih in izobraževalnih sestankih.

Prodajno osebje se redno udeležuje izobraževanj pri naših dobaviteljih in sledi trende pri razvoju izdelkov z obiski na sejmih v tujini in seminarjih v domovini.

V podjetju imamo vpeljan tudi sistem sprotnega usposabljanja in preverjanja usposobljenosti zaposlenih.