Splošni pogoji

Splošno

Naročnik (v nadaljevanju »naročnik«) je pravna ali fizična oseba, ki pri podjetju HENNLICH naroči izvedbena dela.

Izvajalec (v nadaljevanju »izvajalec«) smo podjetje HENNLICH s svojimi podizvajalci, ki pri naročniku dela izvedemo.

Splošni pogoji podjetja HENNLICH d.o.o. za montažna dela (v nadaljevanju »splošni pogoji«) opredeljujejo pogoje medsebojnega sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Veljajo v primeru pisnega naročila montažnih del s strani naročnika na podlagi naše predhodne pisne ponudbe kot tudi v primeru podpisa pogodbe o montažnih delih.

I.        Področje veljavnosti

Splošni pogoji se nanašajo na montažo in dejavnosti v zvezi z montažo, npr. nadzor montaže in zagon, v Sloveniji ali tujini, ki jih prevzamemo, razen če v posameznih primerih ne pride do drugačnega dogovora. Drugačen dogovor in spremembe morajo biti pisno potrjene z naše strani.

II.        Cena montaže

1. Montaža po obračunu časa in stroškov:

Montažna dela in stroške zaračunamo, če ni drugače dogovorjeno, po našem trenutno veljavnem ceniku po spodnjih postavkah:

a)             Potni stroški osebja, ki vrši montažo (s službenimi ali zasebnimi vozili) se obračunajo najmanj v višini, ki po »Uredbi RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo« ne šteje v davčno osnovo. Stroški za transport orodja in osebne prtljage se obračunajo v dejanskem obsegu. Če ni posebnega dogovora, si pridržujemo pravico do izbire vrste transportnega sredstva.

b)             Dnevnice in terenski dodatek za celotno trajanje odsotnosti montažnega osebja z njihovih stalnih bivališč; v to trajanje se štejejo tudi dnevi počitka in prazniki. Če ni drugače dogovorjeno, se obračuna najmanj v višini, ki po »Uredbi RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo« ne šteje v davčno osnovo in po pravilih, ki jih določa »Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine«.

c)             Opravljene delovne ure se obračunajo skladno z internim cenikom podjetja HENNLICH d.o.o. na podlagi dokazil, podpisanih s strani naročnika; če ni drugače dogovorjeno se nadure, delo v nedeljah in praznikih, nočno delo in druge pravice delavcev, ki so zajete v zakonu ali »Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine« obračunavajo skladno z njo najmanj v višini, ki ne šteje v davčno osnovo skladno z »Uredbo RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo«.

d)            Potreben čas za potovanje in čakanje za

- pripravo in urejanje formalnosti za prispetje in vračanje osebja, ki vrši montažo,

- prispetje in vračanje osebja v kraj kjer se vrši montaža,

- vsakodnevno prispetje in vračanje med mestom montaže in mestom bivanja, če je za to potrebni čas daljši od pol ure in primerno začasno bivališče ni na voljo bližje mestu montaže,

- čakalni čas našega osebja, če se delo prekine zaradi vzrokov, za katere po pogodbi ne odgovarjamo;

se obračuna skladno z internim cenikom podjetja HENNLICH d.o.o.

e)             Stroške za nastanitev se obračuna v dejanskem obsegu. Če ni drugače dogovorjeno, si pridržujemo pravico do izbire namestitve.

f)              Stroški za najem specifičnega - težkega orodja ali mehanizacije.

g)            Davščine in takse, ki jih moramo plačati v primeru montažnih del v tujini obračunamo v dejanskem obsegu.

2. Montaža za pavšalno ceno:

Pri montaži za dogovorjeno pavšalno ceno obsega ponudba vse posamezne pozicije, navedene v odstavku II številka 1, če ni drugače dogovorjeno. Če se trajanje montaže podaljša iz razloga, za katerega odgovarja naročnik ali kateri od njegovih dobaviteljev, razen nas, in se zato delo osebja prekine ali podaljša, dodatno zaračunamo čakalni čas, dodatne delovne ure, celotne stroški bivanja ter dodatne potne in druge stroške osebja.

3. Dogovorjeni zneski ne vključujejo DDV-ja, ki nam ga morate v znesku, ki ga določa zakon, dodatno nakazati.

III.        Sodelovanje naročnika

1. Naročnik je dolžan na svoje stroške nuditi podporo našemu osebju pri izvajanju montaže.

2. Naročnik mora poskrbeti za potrebne ukrepe za zaščito osebja, orodja in opreme na mestu montaže, kot tudi predmeta na katerem se montaža vrši. Naročnik mora poučiti osebje, ki izvaja montažo, o morebitnih posebnih varnostnih predpisih, če so ti za osebje pomembni. Če osebje krši te varnostne predpise, nas mora naročnik na to opozoriti. Pri težjih kršitvah lahko po sporazumu z nami naročnik kršitelju ne dovoli dostopa na mesto montaže. Naročnik mora osebju zagotoviti dostop do varnostnih naprav. Poleg tega mora naročnik osebju, ki vrši montažo, dati na razpolago posebne, vendar za mesto montaže običajne varnostne naprave.

IV.        Tehnične predhodne in pomožne storitve, ki jih izvede naročnik

1. Naročnik mora na svoje stroške nuditi tehnično pomoč, zlasti:

a) nudenje primernih pomožnih delavcev v potrebnem številu in za čas, potreben za montažo; pomožni delavci so dolžni upoštevati navodila osebja, ki vrši montažo. Za pomožne delavce ne prevzamemo odgovornosti. Če zaradi pomožnih delavcev in po navodilih našega osebja pride do škode ali pomanjkljivosti, veljata točki VII in VIII;

b) izvajanje zemeljskih, gradbenih, postavitvenih del in postavitev odrov, zlasti sprememb na že obstoječih ali s strani naročnika dobavljenih strojev in konstrukcij, vključno z dobavo za to potrebnih materialov;

c) če je potrebno, izdelavo in namestitev zaščitnih pokrovov za naše naprave pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi poškodbami, vključno z dobavo za to potrebnih materialov;

d) varilska dela na dinamično obremenjenih sestavnih delih ter na sestavnih delih iz visokolegiranih in konstrukcijskih jekel;

e) nudi potrebne naprave in težka orodja (npr. dvigala, žerjave, kompresorje) ter potrebne obratovalne predmete in sredstva (npr. maziva);

f) ogrevanje, osvetlitev, pogonsko energijo, vodo, vključno s potrebnimi priključki;

g) potrebne suhe prostore z možnostjo zaklepanja za shranjevanje orodja, ki ga uporablja osebje kot tudi opreme, ki je predmet montaže in je v lasti podjetja HENNLICH.

h) transport montažnih delov na mesto montaže, zaščito mesta montaže in materialov za montažo pred škodljivimi vplivi vseh vrst, čiščenje montažnega mesta;

l) ustrezen prostor za zadrževanje osebja (z ogrevanjem, osvetlitvijo, možnostjo umivanja in sanitarijami) ter prvo pomoč za osebje;

j) materiale in izvajanje vseh ostalih dejanj, ki so potrebna za nastavitev predmeta dobave in za izvajanje v pogodbi predvidenega preizkušanja.

2. V primeru montaže mazalnih sistemov mora naročnik dodatno zagotoviti še:

a) Naročnik mora poskrbeti za to, da so deli stroja, za katerih oskrbovanje z mazivom smo zadolženi mi, npr. ležaji, gonila itd., opremljeni s prvo polnitvijo maziva.

b) Naročnik mora svoje elemente stroja opremiti z normiranimi, običajnimi navojnimi priključki. Priključki morajo biti dostopni. Obstoječe pokrove ali izolacijske obloge mora odstraniti naročnik in jih po potrebi spet namestiti. Na kapljalnih in pršilnih mazalnih mestih mora naročnik namestiti ustrezne konstrukcije za priključitev naših elementov, oz. nam konstrukcije dati na razpolago.

3. Če ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno z naše strani, prevzame naročnik izdelavo električnega napajanja in zunanjega ožičenja.

4. Tehnična pomoč, ki jo daje naročnik, mora omogočiti, da se montaža začne takoj po prihodu osebja in se lahko izvaja brez zakasnitev do tehničnega prevzema s strani naročnika. Če so potrebni posebni naši načrti ali navodila, jih naročniku pravočasno damo na razpolago.

5. Če naročnik ne izvrši svojih zadolžitev, imamo pravico, ne pa tudi dolžnost, da po predhodnem opozorilu njegove zadolžitve opravimo namesto njega in na njegove stroške. V ostalem ostanejo naše zakonske pravice in zahteve nespremenjene.

V.        Rok montaže, nošenje odgovornosti

1. Rok montaže je izpolnjen, če je do njegovega izteka montaža zaključena tako, da naročnik lahko opravi tehnični prevzem, v primeru, da je le ta po pogodbi predviden.

2. Če se montaža zakasni zaradi ukrepov v zvezi s protestom delavcev, zlasti zaradi stavke, ter zaradi okoliščin, na katere mi nimamo vpliva, pride v primeru, če je dokazan pomemben vpliv teh ovir na zaključitev montaže, do primernega podaljšanja roka za montažo; to velja tudi v primeru, če pride do takih okoliščin potem, ko je zaključek montaže že zakasnjen.

3. Če naročnik zaradi naše zakasnitve montaže dokazano utrpi škodo, je upravičen do zahteve za odškodnino zaradi zakasnitve; ta znaša za vsak celi teden zakasnitve 0,5 %, vendar v celoti največ 5 % cene montaže za tisti del postrojenja, katerega zaradi zakasnitve ni mogoče začeti pravočasno uporabljati.

4. Če nam naročnik – ob upoštevanjem izjem po zakonu – po zapadlosti ponudi primerno podaljšanje roka in mi tega roka ne dosežemo, ima naročnik v okviru uzakonjenih predpisov pravico do odstopa. Ostalih pravic v skladu s točko VIII. 3. nima.

5. Če je storitev montaže pred tehničnim prevzemom brez naše krivde propadla ali se zmanjšala po obsegu, smo upravičeni zahtevati ceno montaže, zmanjšano zaradi prihranjenih stroškov. Isto velja, če montaže ni mogoče dokončati iz razlogov, ki niso v naši krivdi. Naročnik lahko zahteva ponovitev montaže, opravimo jo po naših možnostih, zlasti z upoštevanjem naših drugih pogodbenih obveznosti. Za ponovitev nam je treba ponovno nakazati znesek na podlagi cen v pogodbi.

7. Naročnik je zadolžen za zavarovanje in varovanje opreme, ki je predmet montaže v času, ko na delovišču ni prisoten izvajalec.

VI.        Tehnični prevzem

1. Naročnik je dolžan izvršiti tehnični prevzem montaže takoj, ko ga obvestimo o zaključku montaže in ko se izvrši morebitno v pogodbi predvideno preizkušanje montiranega dobavljenega predmeta. Če se za montažo izkaže, da ni usklajena s pogodbo, smo dolžni na naše stroške odpraviti pomanjkljivosti. To pa ne velja, če je pomanjkljivost nepomembna za interese naročnika ali temelji na okoliščini, za katero je kriv naročnik. Če je prisotna nepomembna pomanjkljivost, naročnik ne more odklanjati tehničnega prevzema.

2. Če se tehnični prevzem zavlačuje brez naše krivde, se tehnični prevzem smatra kot zaključen po 8. dneh od obvestila, da je montaža zaključena.

3. S tehničnim prevzemom preneha naše jamstvo za zaznavne pomanjkljivosti, razen če si naročnik ne pridrži uveljavljanja neke določene pomanjkljivosti.

 

VII.        Zahteve v primeru pomanjkljivosti

1. Po tehničnem prevzemu montaže odgovarjamo za pomanjkljivosti montaže, ob izključitvi vseh drugih zahtev naročnika ne glede na odstavek VII. 5 in odstavek VIII tako, da moramo pomanjkljivosti odpraviti. Naročnik nas mora o ugotovljeni pomanjkljivosti takoj obvestiti.

2. Odgovornost z naše strani ne obstaja, če je pomanjkljivost nepomembna za interese naročnika ali temelji na okoliščini, za katero je kriv naročnik.

3. Zaradi morebitnih nestrokovno opravljenih sprememb ali vzdrževalnih del s strani naročnika ali tretje osebe brez predhodnega našega dovoljenja preneha naša odgovornost za posledično škodo. Samo v nujnih primerih zaradi obratovalne varnosti in zaradi preprečitve nesorazmerno velike škode - o čemer nas je dolžan takoj obvestiti, ali če smo mi v zakasnitvi z odpravljanjem pomanjkljivosti, ima naročnik pravico, da pomanjkljivost odpravi sam ali jo zanj odpravi tretja oseba, in nato kot nadomestilo zahteva povračilo nastalih stroškov.

4. Od stroškov, nastalih zaradi izboljšave, prevzamemo - če se reklamacija izkaže kot upravičena - stroške nadomestnega dela vključno z odpremo. Poleg tega nosimo tudi stroške odstranitve in vgradnje ter stroške za morda potrebno angažiranje monterjev in pomožnih delavcev vključno s potnimi stroški, če nam s tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški.

5. Če mine podaljšani rok, ki ga dobimo za odpravo pomanjkljivosti, brezuspešno - z upoštevanjem zakonsko določenih izjemnih primerov, ima naročnik v okviru zakonskih predpisov pravico do znižanja plačila. Pravico do znižanja plačila ima naročnik tudi v siceršnjih primerih neuspešnega odpravljanja pomanjkljivosti. Samo če montaža kljub znižanju plačila dokazano ni v interesu naročnika, lahko naročnik po napovedi odstopi od pogodbe.

VIII.        Odgovornost podjetja HENNLICH d.o.o., izključitev odgovornosti

1. Če pri montaži po naši krivdi pride do poškodb nekega od nas dobavljenega sestavnega dela, moramo po naši izbiri in na naše stroške ta del bodisi popraviti bodisi dobaviti novega.

2. Vse stroške, nastale zaradi popravil v garancijskem roku, zlasti transportne, potne, delovne in materialne, prevzamemo mi. To pa ne velja, če se stroški povišajo, ker je naročnik morda prestavil predmet montaže po obvestilu o zaključku montaže ali po tehničnem prevzemu na drugo lokacijo, kot je bilo mesto montaže.

3. Če naročnik po naši krivdi predmeta montaže ne more uporabljati v skladu s pogodbo zaradi opustitve ali pomanjkljive izvedbe predlogov ali nasvetov, podanih v času pred zaključitvijo pogodbe ali po njej, ter drugih pogodbenih stranskih obveznosti - zlasti navodil za upravljanje in vzdrževanje predmeta montaže - veljajo ob izključitvi drugih pravic naročnika določila v odstavkih VII. 1 in VIII. 1 in 4.

4. Za škodo, ki ne nastane na samem predmetu montaže, odgovarjamo - iz katerih koli pravnih razlogov - samo

a. pri namerni škodi,

b. pri grobi malomarnosti lastnika/organov ali vodilnih uslužbencev,

c. pri krivdnih primerih za telesne poškodbe, poškodbe zdravja ali smrt,

d. pri pomanjkljivostih, ki so bile naklepno zamolčane ali je bila njihova odsotnost zagotovljena z naše strani,

e. če po zakonu o jamstvu za izdelke velja odgovornost za poškodbe oseb ali materialno škodo pri predmetih za privatno uporabo.

Pri krivdni kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti odgovarjamo tudi pri grobi malomarnosti nevodilnih uslužbencev in pri manjši malomarnosti, v drugem primeru z omejitvijo na za pogodbo tipično, po zdravem razumu predvidljivo škodo.

IX.        Zastaranje

Vse pravice naročnika - iz katerih koli pravnih razlogov - zastarajo v 12 mesecih. Za pravico do povračila škode po odstavku VIII. 3a–e veljajo zakonsko določeni roki. Če opravimo montažno storitev na zgradbi in pri tem povzročimo njeno pomanjkljivost, tudi veljajo z zakonom določeni roki.

X.        Nadomestilo s strani naročnika

Če pride brez naše krivde do poškodb naprav ali orodij, ki smo jih mi dobavili na mesto montaže, ali se brez naše krivde izgubijo, je nadomestilo škode dolžan pokriti naročnik. Škoda, ki je posledica običajne obrabe, se pri tem ne upošteva.

XI.        Uporabljeno pravo, sodna pristojnost

1. Za vse pravne odnose med podjetjem HENNLICH d.o.o. in naročnikom je merodajno izključno le pravo Republike Slovenije, ki se nanaša na pogodbeni stranki znotraj države.

2. Za vse spore iz tega pogodbenega razmerja je pristojno sodišče v Kranju. Obrnemo se lahko tudi sodišče, ki je pristojno za našo izpostavo, ki izvrši montažo.

 

Stanje 2008-02